THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn (27/04/2021 13:29)

Thông báo về việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của trường mầm non phúc diễn

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 4 năm 2020 Trường Mầm non Phúc Diễn (27/04/2021 13:28)

Thông báo về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 4 năm 2020 trường mầm non phúc diễn

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 3 năm 2020 (27/04/2021 13:27)

Thông báo về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 3 năm 2020

Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2020-2021 (01/12/2020 19:54)

Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2020-2021

Quyết định số 3635/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thàn phố Hà Nội ngày 19 tháng 08 năm 2020 về việc ban hành khng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo (23/08/2020 20:55)

Quyết định số 3635/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân thàn phố hà nội ngày 19 tháng 08 năm 2020 về việc ban hành khng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo