Thông báo về việc nghỉ giố tổ Hùng Vương năm 2021
Trường mầm non Phúc Diễn thông báo tới các bậc Cha mẹ học sinh thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) như sau: Thứ tư ngày 21/4/2021 (Tức ngày 10 tháng 3 năm 2021 âm lịch). Nhà trường cho các con nghỉ học 01 ngày. Thứ năm ngày 22/4/2021 các con đi học bình thường.

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MN PHÚC DIỄN

 

Số:……/TB-MNPcD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phúc Diễn, ngày ... tháng ... năm 20...

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

Căn cứ các ngày nghỉ lễ trong năm 2021 của Nhà nước;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Phúc Diễn thông báo tới các bậc Cha mẹ học sinh thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) như sau:

Thứ tư ngày 21/4/2021 (Tức ngày 10 tháng 3 năm 2021 âm lịch). Nhà trường cho các con nghỉ học 01 ngày.

Thứ  năm ngày 22/4/2021 các con đi học bình thường.

Nhà trường trân trọng kính báo đến các bậc phụ huynh học sinh được biết và để sắp xếp công việc dành thời gian chăm sóc các con trong điều kiện tốt nhất.

Xin chúc các con và gia đình có một ngày nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

HIỆU TRƯỞNG