Hướng dẫn "Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021"
Thực hiện Hướng dẫn số 165-Hd/BTGTW ngày 9/1/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Tuyền truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và swh kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021"; Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố như sau: