Thông báo về việc Nghỉ lê Tết dương lịch năm 2021

      UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC DIỄN

Số:……/TB-MNPcD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Phúc Diễn, ngày ... tháng ... năm 20...

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Tết Dương Lịch năm 2021

 

Căn cứ các ngày nghỉ lễ trong năm 2021 của Nhà nước;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Phúc Diễn thông báo tới các bậc Cha mẹ học sinh thời gian nghỉ lễ Tết Dương Lịch như sau:

Thứ sáu ngày 01/01/2021 (Tức ngày 19 tháng 11 năm 2020 âm lịch). Nhà trường cho các con nghỉ học 01 ngày.

Thứ bảy ngày 02/1/2021 các con đi học bình thường (Đối với trẻ tham gia học thứ bảy).

Nhà trường trân trọng kính báo đến các bậc phụ huynh học sinh được biết và để sắp xếp công việc dành thời gian chăm sóc các con trong điều kiện tốt nhất.

Xin chúc các con và gia đình có một ngày nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHUNG

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương