THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn (27/04/2021 13:29)

Thông báo về việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của trường mầm non phúc diễn

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 4 năm 2020 Trường Mầm non Phúc Diễn (27/04/2021 13:28)

Thông báo về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 4 năm 2020

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 3 năm 2020 (27/04/2021 13:27)

Thông báo về việc công bố công khai danh sách nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên quý 3 năm 2020

Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2020-2021 (01/12/2020 19:54)

Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2020-2021

Quyết định số 3635/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thàn phố Hà Nội ngày 19 tháng 08 năm 2020 về việc ban hành khng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo (23/08/2020 20:55)

Quyết định số 3635/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân thàn phố hà nội ngày 19 tháng 08 năm 2020 về việc ban hành khng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố hà nội.