Chọn chủ đề con:

Giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển (30/11/2019 21:31)

Giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển

Kế hoạch Phát triển nhà trường đến năm 2020 (13/11/2019 12:55)

Căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ quận bắc từ liêm lần thứ i nhiệm kỳ 2015-2020; chương trình đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025 của ủy ban nhân dân quận bắc từ liêm; kế hoạch số 420/kh-ubnd ngày 03/11/2017 của ubnd quận bắc từ liêm về việc phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020; căn cứ tình hình thực tế; trường mầm non phúc diễn xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2020 như sau: