THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn (27/04/2021 13:29)

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MN PHÚC DIỄN

                        Số:     /TB-MNPcD

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày   tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm2015;

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ buổi họp hội nghị cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2020-2021ngày 02 tháng 10 năm 2020.

          Trường mầm non Phúc Diễn thông báo công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn theo hình thức niêm yết công khai ( có biểu kèm theo).

Địa điểm công khai: Phòng hội đồng

Thời gian công khai: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 12/10/2020

Vậy Trường mầm non Phúc Diễn thông báo để toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên được biết.

 

Nơi nhận:

 - Lưu:VT,KT 

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                     PHỤ TRÁCH CHUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ buổi họp hội nghị cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2020-2021 ngày 02 tháng 10 năm 2020.

          Vào hồi 7 giờ 35 phút ngày 05/10/2020 tại phòng hội đồng trường Mầm non Phúc Diễn gồm các ông (bà ) có tên sau:

1

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó hiệu trưởng- Phụ trách chung

2

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hoa

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

3

Đồng chí: Lê Thu Cúc

Chức vụ: BCH công đoàn

4

Đồng chí: Lê Thị Thanh Chiến

Chức vụ: Kế toán trưởng

5

Đồng chí: Tô Thị Minh Thu

Chức vụ: Trưởng ban TNTD

6

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Thư ký hội đồng./

     Đã tiến hành niêm yết công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn ( có tài liệu đính kèm ).

    Thời gian niêm yết công khai từ ngày 05/10/2020.

    Biên bản kết thúc vào hồi 8 giờ 50 phút cùng ngày, được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại trường MN Phúc Diễn, 01 bản lưu tại phòng tài vụ.

Những người chứng kiến niêm yết công khai

( ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc thời gian niêm yết công khai quy chế chi tiêu nội bộ

năm học 2020 -2021 của Trường Mầm non Phúc Diễn

Căn cứ biên bản niêm yết công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn

       Vào hồi 17 giờ 10 phút  ngày 12 tháng 10 năm  2020  tại trường MN Phúc Diễn gồm các ông ( bà ) có tên sau:

1

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ:Phó hiệu trưởng – Phụ trách chung

2

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

3

Đồng chí: Lê Thu Cúc

Chức vụ: BCH công đoàn

4

Đồng chí: Lê Thị Thanh Chiến

Chức vụ: Kế toán trưởng

5

Đồng chí: Tô Thị Minh Thu

Chức vụ: Trưởng ban TNTD

6

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Thư ký hội đồng./

Đã kết thúc thời gian niêm yết công khai về việc quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn.

Trong thời gian niêm yết công khai toàn bộ 100 % Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên  không có ý kiến, kiến nghị nào về việc quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn.

 Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 55 phút cùng ngày được lập thành 02 bản , 01 bản lưu tại trường MN Phúc Diễn, 01 bản lưu tại phòng tài vụ

Những người chứng kiến kết thúc niêm yết công khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MN PHÚC DIỄN 

                        Số:     /QĐ-MNPcD

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                   Phúc Diễn, ngày 05 tháng 10  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG –PHỤ TRÁCH CHUNG TRƯỜNG MẦM NON PHÚC DIỄN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ buổi họp hội nghị cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2020-2021 ngày 02 tháng 10 năm 2020.

          Xét đề nghị của Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên Trường mầm non Phúc Diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1: Công bố công khai về việc quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 -2021của Trường Mầm non Phúc Diễn ( theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên Trường mầm non Phúc Diễn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT,

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHUNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương