Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2020-2021 (01/12/2020 19:54)

Kế hoạch thực hiện công khai năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN PHÚC DIỄN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

   Số      / KH – MNPcD                                    Phúc Diễn, ngày       tháng      năm 2020

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017 /TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục đào tạo về ban hành Quy chế thực hiên công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Kế hoạch  số      /KH-MNPcD ngày    tháng    năm 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Trường mầm non Phúc Diễn;

Trường mầm non Phúc Diễn xây dựng kế hoạch thực hiện công khai năm học 2020– 2021 như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu:

          1.Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục mầm non về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

          2. Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

II/ Biện pháp thực hiện:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công khai gồm 8 thành viên.

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật đầu năm học thời điểm khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

- Đối với trẻ em mới tiếp nhận: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi nhà trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

- Đối với trẻ em đang được được chăm sóc giáo dục tại nhà trường: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.   

 III/ Tổ chức thực hiện:

* Tháng 8 + 9 / 2020

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ

- Xây dựng Quy chế, kế hoạch thực hiện công khai giáo dục năm học 2020 - 2021

- Phân công trách nhiệm từng thành viên trong ban chỉ đạo.

- Công khai kết quả tuyển sinh, Tiếp nhận trẻ em, tuyên truyền phổ biến kế hoạch nuôi dưỡng và giáo dục cho các bậc phụ huynh vào cuộc họp đầu năm học.

- Phối hợp với Ban đại diện CMHS thoả thuận các khoản thu đầu năm học.

- Cập nhật số liệu theo các biểu mẫu công khai và thực hiện niêm yết công khai ở bản tin của nhà trường.

- Công khai quy chế chi tiêu nội bộ, các tiêu chí đánh giá thi đua đối với giáo viên, nhân viên. Công khai kết quả thi đua và ngày công tháng 9.

- Tổ chức khám sức khoẻ  đầu năm học cho học sinh toàn trường, thông báo trực tiếp và tại bảng tuyên truyền các lớp.

- Thông báo cuộc vận động ủng hộ cây xanh cho trường, lớp.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho nhà trường.

* Tháng 10+ 11+ 12 /2020

- Thông báo danh sách học sinh được miễn giảm học phí năm học 2020 – 2021 (Nếu có).

- Thực hiện rà soát nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, viên chức.

- Niêm yết danh sách kê khai tài sản và phiếu kê khai tài sản tại bản tin nội bộ của các đối tượng phải kê khai.

- Tổ chức hội giảng, hội nuôi chào mừng ngày 20/11 và thông báo dưới các phương tiện về kết quả thi.

- Thông báo ngày nghỉ phép của Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Kế toán thực hiện quyết toán kinh phí quý III, quý  IV/2020.

- Công khai kết quả kiểm kê tài sản đợt 2 năm 2020.

- Thông báo ủng hộ các cuộc vận động do Quận, Phường phát động

- Thông báo kết quả cân đo học sinh toàn trường đợt 2

* Tháng 1+ 2+3/2021

        - Kế toán đăng ký lương, quyết toán kinh phí quý I.

- Công khai dự toán thu chi năm 2021

* Tháng 4+ 5/2021

- Thông báo kết quả cân đo đợt 3.

- Thực hiện đánh giá chất lượng trẻ cuối năm học.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phân loại giáo viên cuối năm, đánh giá công chức, Đánh giá chuẩn Phó hiệu trưởng,  Hiệu trưởng.

- Bình xét thi đua cuối năm học.

- Phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức tổng kết khen thưởng học sinh cuối năm tổng kết thi đua cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thông báo ngày nghỉ phép, nghỉ luân phiên thứ 7 của Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

* Tháng 6+ 7 /2021

- Niêm yết công khai chất lượng giáo dục vào tháng 6/2021.

- Tiếp nhận học sinh học hè. Thoả thuận phụ huynh về học phí hè.

- Tổ chức tuyển sinh năm học mới.

- Chuẩn bị nhân sự, các điều kiện cho năm học mới.        

                                                                               

 Nơi nhận                                                                     PHỤ TRÁCH CHUNG                                                                   

 - PGD&ĐT Quận;                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường;       Để b/c

- Ban chỉ đạo; Các tổ của trường(Để thực hiện)

- Cha mẹ học sinh(Để biết);

- Lưu: VT.                                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương

 

                                                       

 

                                                                               

 

Biểu mẫu 01

     UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC DIỄN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Phúc Diễn

 Năm học 2020- 2021

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

- 100% trẻ được  NDCSGD

-  Khống chế trẻ béo phì

- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn dưới 1%

- Đảm bảo an toàn VSTP và đổi mới công tác bán trú

- 100% trẻ được  NDCSGD

-  Khống chế trẻ béo phì

- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn dưới 1%

- Đảm bảo an toàn VSTP và đổi mới công tác bán trú

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Chương trình

GDMN

Chương trình GDMN

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

95 %

98.5%

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

- Thực hiện tốt

- Có đầy đủ CSVC để đảm bảo công tác bán trú cũng như các hoạt động học tập vui chơi của trẻ

- Thực hiện tốt

- Có đầy đủ CSVC để đảm bảo công tác bán trú cũng như các hoạt động học tập vui chơi của trẻ

 

 

Phúc Diễn, ngày     tháng     năm 2020
  PHỤ TRÁCH CHUNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Biểu mẫu 02

      UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC DIỄN

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

 Năm học 2020 – 2021

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

531

0 

0 

71

109

156

195

1

Số trẻ em nhóm ghép

0 

0 

0 

0 

0 

 0

0 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0 

0 

0 

0 

0 

 0

0 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

531

0 

0 

71

109

156

195

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0 

0

0 

0 

0 

0

0 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

531

0 

0 

71

109

156

195

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

531

0 

0 

71

109

156

195

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

531

0 

0 

71

109

156

195

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

531

0 

0 

71

109

156

195

1

Số trẻ cân nặng bình thường

513

0 

0 

67

105

152

189

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

18 

0 

0 

4

 4

4 

6

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

509 

0 

0 

61

102

152

193

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

22

0 

0 

10 

7

4

2

5

Số trẻ thừa cân béo phì

29

0 

0 

3

5

7

14

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

71

 

 

71

     

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

460 

0 

0 

 

109

156

195

 

  

               Phúc Diễn, ngày     tháng     năm 2020
                              PHỤ TRÁCH CHUNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                                                                                          Biểu mẫu 03

    UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC DIỄN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất trường mầm non Phúc Diễn

 Năm học 2020 – 2021

 

 STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

12

2m2/ trẻ

2

Phòng học bán kiên cố

0

-0

3

Phòng học tạm

0

-0

4

Phòng học nhờ

0

-0

III

Số điểm trường

0

-0

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

6890

13

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2500

4.7

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

   

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

1000

1.9

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

0

0

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

220

0.5

4

Diện tích hiên chơi (m2)

264

0.6

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

   

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

100

2

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

155

0.29

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

12

12

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

0

0

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

12

 

 

 

 

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

25

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiu theo quy định)

120

Số thiết bị/nhóm (lớp)

       

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

S m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 4

0 

12 

0 

0.5 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 0

0 

0 

0 

0 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

x

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

x

 

..

....

 

 

 

  

Phúc Diễn, ngày       tháng         năm 2020
PHỤ TRÁCH CHUNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

 

 

 Biểu mẫu 04

     UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC DIỄN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường mầm non Phúc Diễn, Năm học 2020 - 2021

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

X.sắc

Khá

TB

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

56 

 0

0 

31

11

9

5 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

 39

 0

0 

28

7

4

 0

17 

22

0 

15 

24 

0 

0 

1

Nhà trẻ

 

 0

 0

 0

0 

1 

0 

4

2

 0

 2

4

0 

0 

2

Mu giáo

 

 0

0 

28

7

3

 0

13

20

0 

13

20 

0 

0 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phụ trách chung

Phó Hiu trưởng

1 

0 

0 

 1

0 

0 

0 

 

1

0 

 1

0 

 0

0 

2

Phó hiu trưởng

 1

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 

1

0 

2 

 0

0 

 0

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên Y tế + văn thư + Thủ quỹ

 1

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhân viên khác

 13

 

 

 

 4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phúc Diễn, ngày        tháng       năm 2020
PHỤ TRÁCH CHUNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG