Tập huấn phần mềm eNetViet (19/10/2020 9:54)

Trường mầm non Phúc Diễn tập huấn phần mềm eNetViet

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                                    Phúc Diễn, ngày 19 tháng 10 năm 2020

                                                                                                                                               Tác giả

 

                                                                                                                                         Trần Thị Thu Hương