Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 (08/10/2020 18:12)

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (Tuần lễ) là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của CB,GN,NV về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Trong những năm qua, Tuần lễ đã được Trường MN Phúc Diễn tổ chức đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa trong nhà trường; đã huy động được các cá nhân tham gia, đóng góp ủng hộ. 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của Trường mầm non Phúc Diễn  tổ chức Tuần lễ năm 2020 với  một số hoạt động sau:

1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức,. các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên.

2. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về chuyên môn, Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.

sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                                Phúc Diễn, ngày 08 tháng 10 năm 2020

                                                                                                      Tác giả

 

                                                                                                       Trần Thị Hương Giang